Close
1703 WD, Heerhugowaard Stationsplein 49
(+31) 06 8005 28 75 info@beautysaloncarlijn.nl

Privacy Verklaring

Beautysalon Carlijn, gevestigd aan Oosterblokker 119 1696 BD Oosterblokker, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Beautysalon Carlijn
Oosterblokker 119
1696 BD Oosterblokker
www.beautysaloncarlijn.nl
info@beautysaloncarlijn.nl
06-80052875

Carlijn Weening is de Functionaris Gegevensbescherming van Beautysalon Carlijn. Zij is te bereiken via info@beautysaloncarlijn.nl of op 06-80052875.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Beautysalon Carlijn verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat
u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Geboortedatum
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Beautysalon Carlijn verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:
– gegevens van personen jonger dan 16 jaar
– gezondheidsgegevens, het is voor sommige behandelingen voor ons noodzakelijk om medische gegevens te ontvangen
– etnische afkomst, dit is zichtbaar op foto’s die wij maken om het verloop van behandelingen te volgen of voor gebruik op social media (onherkenbaar tenzij anders is overeengekomen).
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger
zijn dan 16 jaar tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een
bezoeker ouder dan 16 jaar is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van
hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke
toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben
verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@beautysaloncarlijn.nl, dan
verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Beautysalon Carlijn verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van uw betaling
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Om goederen en diensten bij u af te leveren
– Beautysalon Carlijn verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens
die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte
– Het monitoren van de voortgang van de behandeling
– Foto’s voor het gebruik op social media (onherkenbaar tenzij anders is overeengekomen).
Geautomatiseerde besluitvorming
Beautysalon Carlijn neemt geen besluiten over zaken op basis van geautomatiseerde verwerkingen.
Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Beautysalon Carlijn bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren
waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende
categorieën van persoonsgegevens:
Voor- en achternaam, geslacht, geboortedatum, adresgegevens, telefoonnummer, emailadres, gegevens van
personen jonger dan 16 jaar en gezondheidsgegevens: zolang u klant bij ons bent, bewaren wij deze
gegevens.
Delen van persoonsgegevens met derden
Beautysalon Carlijn verstrekt uw persoonsgegevens uitsluitend aan derden als dit nodig is voor de uitvoering
van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die
uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor
eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Beautysalon Carlijn blijft
verantwoordelijk voor deze verwerkingen.
Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Beautysalon Carlijn gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het
recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de
verwerking van uw persoonsgegevens door Beautysalon Carlijn en heeft u het recht op
gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens
die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te
sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw
persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw
persoonsgegevens sturen naar info@beautysaloncarlijn.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort),
paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo
snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Beautysalon Carlijn wil u er tevens op wijzen dat u de
mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit
Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-
autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.
Wijzigingen
Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. Wij adviseren u om regelmatig onze privacyverklaring te
bekijken.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Beautysalon Carlijn neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om
misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te
gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik,
neem dan contact op met info@beautysaloncarlijn.nl.

(+31) 06 8005 28 75
info@beautysaloncarlijn.nl
Stationsplein 49
1703 WD, Heerhugowaard